خدمات نشرینو


برخی از
نمونه‌کارهای نشرینو

_____________________

 

ویراستاری کتاب پاداش ریسک

v1
نوع خدمت: حوزه ویراستاری

ویراستاری کتاب قوانین و مقرارت بازار اوراق و بهادار

v2
نوع خدمت: حوزه ویراستاری

ویراستاری کتاب آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

v3
نوع خدمت: حوزه ویراستاری

کتاب گفتارهایی پیرامون بورس

v4
نوع خدمت: حوزه ویراستاری

مقدمه‌ای بر ریاضیات مالی مدلهای زمان گسسته

v5
نوع خدمت: حوزه ویراستاری

مدیریت جریان وجوه نقد (رویکرد عملیاتی)

v6
نوع خدمت: حوزه ویراستاری

بایسته‌های حقوق بازار سرمایه (اصول)

v8
نوع خدمت: حوزه ویراستاری

series of essays on islamic capital market

v7
نوع خدمت: حوزه ویراستاری

مجموعه قوانین مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

bff55559-c5af-4871-8218-7de7e91820df
نوع خدمت: حوزه ویراستاری

مستند‌سازی با استفاده از نرم افزار یکپارچه‌سازی

m3
نوع خدمت: مستند سازیمشتریانی که
به نشرینو اعتماد کرده‌اند

_____________________